BRAK I INTIMNI ODNOSI U ISLAMU PDF

U drugim slučajevima, kao na primer u ranom islamu, restrikcije kategoriju po pitanju toga sa kim sme da ima seksualne odnose. Jezdra je zatim naredio svim Jevrejima koji su stupili u mešoviti brak da se „ispovjed(e) (). NEMA OGRANIČENJA U POGLEDU VREMENSKOG PERIODA ULASKA NA TRETIRANE . Brak i intimni odnosi u Uploaded by. Amir Smajlovic. Brak i intimni odnosi u Uploaded by Biografija CV Za Sva Nezaposlena Lica u BiH Prijevoz Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu.

Author: Vudor Bralrajas
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 5 September 2011
Pages: 93
PDF File Size: 2.62 Mb
ePub File Size: 6.31 Mb
ISBN: 927-3-24181-570-2
Downloads: 43969
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shabar

Et-tehijatu lillahi ves-salevatu vettajjibatu. Ibn Mes’uduneka nam on sedla j ahalice, pa j e taj posao ponovo meni vraen.

Hadiska Zbirka Musned Ebu Hanife

Takoer sam se primaknuo K tol i ko da sam sebe i vas titio od njegove vatre. Tada sam mu rekao: Tada ovaj ensarija ree: Nije se tome ni uditi, kada se ima u vidu, da j e prof. Tada Ebu Derda’ priupita: ZVZ Ovo ukazuje da je dozvoljeno jesti ono to je pogoeno strijelom i sl. Poslanik je naredio da mu se odsjee ruka.

Seks i religija – Dag Øistein Endsjø – Peščanik

On se primakao tako da je prislonio svoja koljena uz Poslanikova koljena i stavio svoje ruke na Poslanikove natkoljenice, a intkmni ga upitao: To je tano, al i sam je vjenao za boljeg ovjeka od njega.

Kada je bio na seddi onda je tako j ako zaplakao i uli smo ga kako izgovara: Ostao sam tako u ihramima sve do prvog dana Kurban-baj rama, kada sam zaklao kurban zbog obavlj anja hada i umre zajedno i nakon toga sam skinuo ihrame.

Most Related  BIAO ZHUN ZHONG WEN PDF

Odluio je ubiti Musej lemu i to islwmu uspio na dan bitke na Jemami. U ovoj predaj i nije spomenut ashab Enes, r. Kupali su ga Alij a, r.

Nakon njihove izdaje Sa’d i bn Muaz, r. I nae je ovjeku dozvoljeno da ima i nti mni odnos sa svojom enom i kada je trudna. J Na osnovu njene izjave da je Al lah, d. Ebu Hanife prenosi od Ebu Da’fera da je Poslanikov, s. Mjesto izmeu Mekke i Medi ne.

Krenuo sam na put sa skupi nom ashaba pa sam ugledao noj a, odmah sam doao do svog konj a, na brzinu ga uzj ahao, tako da sam zaboravio uzeti svoju strijel u. Tako I mam Malik ima svoj poznati Muvetta’, a I mam Ahmed ima svoj veliki i poznati Musned, i ova djela su oni l ino napisal i.

Brak i intimni odnosi u islamu: Sefik Kurdic: : Books

Obzirom na dananj u guvu u haremu, pri l i kom obavljanja tavafa, sasvim je dovoljno pokazati rukom na Cri kamen, donijeti tekbir i nastaviti sa tavafom. Oni e nakon toga traiti od Uzvienog Al l aha da ih oslobodi tog imena pa e ih on toga osloboditi. Tada j e El -Evza’i zautio.

On je krenuo pa smo i mi otil i s nj im. Explore the Home Gift Guide. To je inae jedan od mal ih predznaka Sudnjeg dana, jer u drugom hadisu stoj i: Infimni su pored I bn Mes’ uda, r.

Od uenj aka koj i su posveti l i posebnu panju hadisima Ebu Hanite bio je Hafz Ebu Muhamed El-Harisi, koj i je ivio posl ije tristote godine po Hi dri.

Vratio se plauipa ga Omer, r. Kada j e ovaj ovj ek tako osedlao Poslanikovu jahalicu i on je vi di o u neuobiajenom stanju upitao je: Kada se ovaj Ensarija probudio doao je Poslaniku, s. Zatim intimhi Abdullah prisustvovao namazu na Mini sa Osmanom, r.

Most Related  HANUMAN BHUJANGA STOTRAM TELUGU PDF

Univerzitetska misao

Kada se digao sa ruku’a opet je staj ao tako dugo. Jedan od nj ih dvoj ice je rekao: Onda j e Poslanik naredio Bi lal u da tako ui ezan. Onda j e Dibril, a. Kada smo to rekli Poslaniku, s. Prema tome islxmu Ebu Hani fe od ashaba bi se smatralo prekinutim senedom, a Al lah najbolje zna. Uzi od njegovih dobrih djela koliko hoe. Zar Al lah, Hoe rei da ona nije vjerica i da ne zna nita ni od vjere, niti o Al lahu, d.

Ebu Hanife prenosi od Ata’a, od Abdull aha ibn Abbasa, r. Ovo znai da sumnja u vjerovanju ponitava sva dobra djela a onaj ko poini neke od vel i ki islamj grijeha nee zbog toga izai iz vjere, nego se smatra grijenikom, koji treba da se pokaje zbog svoj ih grijeha.

Mi sl i se na kur’anske ajete iz sure En-N ur, od l l do Drugi uenjaci smatraju da bfak dim biti pred Kijametski dan i da je to jedan od predznaka Kijametskog dana a sa ovom patnjom se mi sl i na patnju na Sudnjem danu. Euzu bi kelimatillahittammati Utj eem se Allahovim sveobuhvatnim rijeima.